Algemene voorwaarden

Wat leuk dat je op mijn website komt kijken! En misschien heb je ook al wel contact gezocht om een supboard te huren en ga je binnenkort lekker zelf suppen. Superleuk! Met betrekking tot de website en het huren van supboarden gelden een aantal algemene voorwaarden.

Met betrekking tot de website

Al het beeldmateriaal en alle teksten op www.windsupdude.nl zijn eigendom van Windsupdude. Het gebruik daarvan, zonder toestemming van Windsupdude, is niet toegestaan.

Met betrekking tot het huren van een supboard

Begrippen:
-SUP staat voor Stand Up Paddling. Suppen betekent het stand up paddlen op een zogeheten supboard.
-Verhuurder = Windsupdude.
-Huurder = de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst, benodigd tot het huren van een supboard, sluit en tekent.
-Schade = vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van gebruik door de huurder. Hieronder vallen beschadigingen (niet-normale toestand van een supboard of andere verhuurde onderdelen, niet komende door normale slijtage) en vermissingen (kwijtraken). De schade bestaat uit de kosten voor de verhuurder om voornoemde te vervangen en eventuele derving van inkomsten.

Artikel 1 – de overeenkomst.
1. De overeenkomst wordt overeengekomen tussen huurder en verhuurder. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode, aangegeven met begindatum/begintijd en einddatum/eindtijd, en het vooraf vastgestelde tarief. De overeenkomst heeft betrekking op alle goederen die door verhuurder worden verhuurd aan de huurder.

Artikel 2 – huursom en borgsom.
1. De huursom betreft het vooraf vastgestelde bedrag, waarvoor de overeengekomen goederen door verhuurder worden verhuurd aan de huurder. Dit staat vermeld op voornoemde overeenkomst, eventueel aangevuld met bijkomende kosten.
2. Per supboard wordt een borgsom van 100,- euro gerekend, tenzij anders overeengekomen in voornoemde overeenkomst. Wanneer de gehuurde goederen schoon en in goede orde worden geretourneerd, wordt de borgsom direct terugbetaald of binnen enkele dagen op de bankrekening van de huurder gestort.
3. Eventuele schade wordt verrekend met de borgsom. Indien de borgsom niet toereikend is voor de schade is de huurder verplicht het overige bedrag te voldoen.
4. Indien de huurder gehuurde goederen te laat retourneert, heeft de verhuurder het recht dit in mindering te brengen op de terug te betalen borgsom. Hierbij wordt uitgegaan van 25,- euro per dag.

Artikel 3 – reserveren en annuleren.
1. Door via de website www.windsupdude.nl een reservering te maken, geeft de huurder te kennen dat hij/zij een overeenkomst aangaat om een supboard en bijbehorende goederen te willen huren. Hiertoe zal de verhuurder een supboard reserveren voor de betreffende aanvrager en zal dit supboard niet door een ander persoon kunnen worden gereserveerd, dan wel gehuurd.
2. Het annuleren van een reservering dient te geschieden via email of telefonisch en kan tot uiterlijk 48 uur voor het reserveringstijdstip. Voor annuleringen binnen 48 uur is de verhuurder gemachtigd 50% van de huursom te vorderen, tenzij anders wordt besloten (bijvoorbeeld door de reservering te verplaatsen).

Artikel 4 – aansprakelijkheid.
1. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een (gehuurd) supboard van Windsupdude ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de huurder. Dit geschiedt geheel op eigen risico. Windsupdude kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel van welke aard dan ook, veroorzaakt ten tijde dat een supboard door de verhuurder verhuurd is aan de huurder.
2. Huurder vrijwaart verhuurder van elke vorm van schade. Hieronder valt ook elke vorm van schade die door huurder (of iemand die onder zijn/haar verantwoordelijkheid gebruikt maakt van een gehuurd supboard) aan derden wordt toegebracht.
3. Indien de huurder schade toebrengt aan een supboard of andere gehuurde goederen is verhuurder gerechtigd dit te verhalen op de huurder.
4. Verhuurder kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden geacht voor het gedrag van de huurder bij gebruik van een supboard. Hierbij wilt Windsupdude met klem benadrukken dat de huurder rekening dient te houden en met respect om dient te gaan met de wateren en natuurgebieden, waar hij/zij supt.